Algemeen

Indien die leerling kwalifiseer vir toelating tot Laerskool Stulting moet ‘n Aansoek om Toelatingsvorm volledig, met stawende dokumentasie, ingevul word. Die inhandiging van ‘n Aansoek om Toelatingsvorm verseker nie outomaties die aanvaarding van ‘n leerder by Laerskool Stulting nie aangesien alle aansoeke op ‘n waglys geplaas word.

 

When a learner is admitted to and attends Stulting Primary School, the school accepts that the responsible parent / guardian will support the school in regards to:

  1.  the mission and Code of Conduct
  2. language policy
  3. maintenance of discipline
  4. cultural- / sport- and or social activities
  5. contribution towards the school fees

It is expected from a learner who is admitted and attends Stulting Primary School to:

 

  1. adhere to the mission and the Code of Conduct of the school
  2. honor the language policy of the school
  3. contribute positively to the maintenance of discipline
  4. take part in cultural / sport and / or social activities

Skoolfooie

Die skoolfooie word elke jaar deur die Beheerliggaam bepaal. Hierna word dit deur die ouers tydens die algemene begrotingsvergadering goedgekeur. Die betaal van skoolfooie is verpligtend. Indien een betaling oorgeslaan word, word die HELE BEDRAG onmiddellik betaalbaar. Agterstallige rekeninge word vir invorderings oorhandig.

School Fees

Every year the school fees are determined by the governing body. These fees then get approved by the parents at the annual budget meeting. The paying of school fees is compulsory. School fees are always payable upfront on the first day of school but provision is made for payments over 10 months. If one payment is missed, the WHOLE AMOUNT becomes payable immediately. Accounts in arrears are handed to attorneys for collection.

Book Fee – R 500.00 per child

 

Banking Details:

Laerskool Stulting / Stulting Primary School
NEDBANK
1263020119
Tak / branch : 126-317
Ref:  VERY important to use 3-digit account
number supplied at top of account

STOP ORDERS:

By law schoolfees are a statutory obligation.

For your own peace of mind, we recommend that you visit your bank to set this up with the above banking details.

Taalbeleid

Die taalbeleid vir Laerskool Stulting word volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (No. 84 van 1996) deur die Beheerliggaam van die skool bepaal.

Laerskool Stulting is ‘n gemengde (seuns / dogter) parallelmedium (Afrikaans / Engels) skool. Die tale waarin onderrig en leer plaasvind is Afrikaans en Engels.

Die onderliggende taalbeginsel by Laerskool Stulting is om die huistaal as hoof onderrigtaal te beklemtoon. Terselfdertyd poog Laerskool Stulting daarna om een addisionele taal òf Afrikaans òf Engels aan sy leerlinge te bied.

On admission to Stulting Primary School the assumption is made that the learner’s communication and language skills are of such a nature that the learner will be able to be taught effectively in his home language (English or Afrikaans) and in one additional language (either Afrikaans or English).