Algemeen

Indien die leerling kwalifiseer vir toelating tot Laerskool Stulting moet ‘n Aansoek om Toelatingsvorm volledig, met stawende dokumentasie, ingevul word. Die inhandiging van ‘n Aansoek om Toelatingsvorm verseker nie outomaties die aanvaarding van ‘n leerder by Laerskool Stulting nie aangesien alle aansoeke op ‘n waglys geplaas word.

 

When a learner is admitted to and attends Stulting Primary School, the school accepts that the responsible parent / guardian will support the school in regards to:

 1.  the mission and Code of Conduct
 2. language policy
 3. maintenance of discipline
 4. cultural- / sport- and or social activities
 5. contribution towards the school fees

It is expected from a learner who is admitted and attends Stulting Primary School to:

 

 1. adhere to the mission and the Code of Conduct of the school
 2. honor the language policy of the school
 3. contribute positively to the maintenance of discipline
 4. take part in cultural / sport and / or social activities

Skoolfooie

Die skoolfooie word elke jaar deur die Beheerliggaam bepaal. Hierna word dit deur die ouers tydens die algemene begrotingsvergadering goedgekeur. Die betaal van skoolfooie is verpligtend. Indien een betaling oorgeslaan word, word die HELE BEDRAG onmiddellik betaalbaar. Agterstallige rekeninge word vir invorderings oorhandig.

Grade

Grade RR/R

Grade 1-7

Annually

R 15. 972.00

R 15,306.00

Per month X 10

R1, 597.20

R1,530.60

School Fees

Every year the school fees are determined by the governing body. These fees then get approved by the parents at the annual budget meeting. The paying of school fees is compulsory. School fees are always payable upfront on the first day of school but provision is made for payments over 10 months. If one payment is missed, the WHOLE AMOUNT becomes payable immediately. Accounts in arrears are handed to attorneys for collection.

Book Fee – R 500.00 per child

 

Banking Details:

Laerskool Stulting / Stulting Primary School
NEDBANK
1263020119
Tak / branch : 126-317
Ref:  VERY important to use 3-digit account
number supplied at top of account

STOP ORDERS:

By law schoolfees are a statutory obligation.

For your own peace of mind, we recommend that you visit your bank to set this up with the above banking details.

Hare

Alle haarstyle moet konserwatief, netjies wees en die skooluniform komplimenteer. Geen eksentriese modestyle word toegelaat nie. In die algemeen moet alle haarstyle ons leerders as laerskool kinders uitbeeld.

Dogters

Slegs natuurlike hare word toegelaat:

  • Geen vals haarstukke of verlengings word toegelaat nie
  • Geen vleg met kunsmatige hare word toegelaat nie
  • Vleg van natuurlike hare word toegelaat
  • Natuurlike “afro” word toegelaat – beperk tot 5cm in lengte wat met ‘n “Alice-band” gedra moet word

Slegs natuurlike haarkleur word toegelaat:

  • Geen onnatuurlike strepies (“highlights / lowlights”) nie
  • Geen kleur en bleik van hare nie

Hare wat oor die kraag hang, moet vasgemaak word.

Wanneer hare gekam word mag dit nie aan die wenkbroue raak nie

  • Hare moet weg van die gesig gehou word

Slegs rooi of swart haarbykomstighede (linte, kammetjies, “Alice-bands” en bolletjies) wat by die skool se kleure pas, mag gedra word.

Hare moet behoorlik vasgemaak word en netjies vertoon.

 

Seuns

 

Slegs natuurlike hare word toegelaat:

  •  Geen vals haarstukke of verlengings word toegelaat nie
  • Geen vleg van kunsmatige hare word toegelaat nie
  • Vleg van natuurlike hare is verbode
  • Geen “afro” word toegelaat nie

Slegs natuurlike haarkleur word toegelaat:

  • Geen onnatuurlike strepies (“highlights / lowlights”)
  • Geen kleur en bleik van hare

Hare moet kort en netjies geknip wees:

  • Die gedeelte om die ore moet skoongeknip wees.
  • Hare mag nie aan die ore raak wanneer die hare gekam word nie.
  • Hare mag nie aan die wenkbroue raak nie.

Haarstyle wat onder uitgeskeer of -geknip word (“undercuts”), is verbode:

  • Hare moet agter en langs die kant reëlmatig opgesny word.
  • Hare mag nie uitermatig van die kop wegstaan nie

Wangbaard (“sideburns”) kan tot by die middel van die oor strek.

Geen haarbykomstighede mag gedra word nie

Taalbeleid

Die taalbeleid vir Laerskool Stulting word volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (No. 84 van 1996) deur die Beheerliggaam van die skool bepaal.

Laerskool Stulting is ‘n gemengde (seuns / dogter) parallelmedium (Afrikaans / Engels) skool. Die tale waarin onderrig en leer plaasvind is Afrikaans en Engels.

Die onderliggende taalbeginsel by Laerskool Stulting is om die huistaal as hoof onderrigtaal te beklemtoon. Terselfdertyd poog Laerskool Stulting daarna om een addisionele taal òf Afrikaans òf Engels aan sy leerlinge te bied.

On admission to Stulting Primary School the assumption is made that the learner’s communication and language skills are of such a nature that the learner will be able to be taught effectively in his home language (English or Afrikaans) and in one additional language (either Afrikaans or English).

 

Uniform

Clothing Shop Operating hours:

Open on Tuesdays and Wednesdays 7:15-8:15
Thursdays 12:30-13:30


Dress for girls:

Summer school uniform: Red school gym, white short sleeved shirt, short white socks and black school shoes. On cold days a black jersey or the school track suit top may be worn over the gym.

Winter school uniform: Red school gym, white long sleeved shirt, school tie, long grey socks or black stockings and black school shoes. Black school jersey and / or track-suit top may be worn over the gym.
Or
School track-suit, white long-sleeved shirt, tie, grey socks and black school shoes.

Hair: All hairstyles should be conservative, neat and compliment the school uniform. No eccentric fashion styles will be allowed. In general, all hairstyles should be appropriate for primary school learners.

Girls

Only natural hair is allowed:

  • No false hair pieces or extensions allowed
  • No braiding with artificial hair allowed
  • Platting of natural hair is allowed
  • Natural afro is allowed – limited to 5cm in length worn with an “Alice band”.

Only natural hair colour is allowed

  • No colouring or highlights or lowlights
  • No dying or bleaching

Hair that extends over the collar must be tied
When hair is combed down, it may not touch the eyebrows

  • Hair must be kept away from the face

Only red or black hair accessories (ribbons, combs, “Alice-bands” and baubles) that fit in with the school’s colours may be worn.
Hair must be properly tied and display neatly.

Boys

Only natural hair is allowed:

  • No false hair pieces or extensions
  • No braiding with artificial hair allowed
  • No platting of natural hair is allowed
  • No afro is allowed

Only natural hair colour is allowed:

  • No colouring or highlights or lowlights
  • No dying or bleaching

Hair must be short and neatly cut:

  • No hair in the section around the ears
  • Hair may not touch the ears when it is combed down
  • Hair may not touch the eyebrows when it is combed down

No undercuts will be allowed:

  • Hair at the back and sides must be gradually layered
  • Hair may not bush out excessively

Sideburns may extend up to the middle of the ear
No hair accessories may be worn

Seunsdrag

Somer skooluniform: Kortmou wit hemp, grys kortbroek, lang grys kouse en swart skoolskoene.

Winter skooluniform: Langmou wit hemp, skooldas, grys kort- of langbroek, grys kouse en swart skoolskoene. Swart skooltrui en / of die skoolsweetpakbaadjie mag bo-oor gedra word.

Of

Skoolsweetpak, langmou wit hemp, skooldas, grys kouse, swart skoolskoene